سازند آسماری در یال جنوبی طاقدیس چناران در تنگ لیلم لرستان

سازند آسماری در محدوده ی تنگ لیلم در مسیر خط لوله ی نفت آبادان - تنگ فنی شامل لایه هایی ستبر از سنگ آهک صخره ساز می باشد. این لایه های آهکی یال جنوبی طاقدیس چناران را تشکیل می دهند که روندی شمال غربی - جنوب شرقی دارد. این تصاویر در سال 90 توسط بنده در راستای مطالعات زمین شناسی مسیر عبور خط لوله ی جدید از آبادان تا تنگ فنی در استان لرستان توسط دوربین کانن G10 گرفته شده است. در تصویر زیر شیب لایه ها به سوی جنوب غرب می باشد

 لایه هایی پرفسیل از نومولیت که شاخص سن الیگومیوسن می باشد در سازند آسماری قابل مشاهده و درگیری است.

 نمایی نزدیک از مقطع یک فسیل نومولیت در زیر قابل مشاهد است. قطر نومولیت ها در این محل حداکثر به 2 سانتیمتر می رسد.

مختصات تنگ لیلم:

زون 38

767690E

3652516N

/ 0 نظر / 215 بازدید